Certificat d’antiguitat i legalitat

Descripció:

Aquest document incorpora tota la informació disponible als arxius municipals referent a  les Llicències urbanístiques i als  expedients de disciplina urbanística. Normalment es demana per poder modificar la inscripció en el Registre de la Propietat o per poder determinar la legalitat de  construccions i instal·lacions.

En concret, permet certificar l’antiguitat de l’edificació existent en una finca segons les  llicències urbanístiques  sol•licitades pels titulars de la finca al llarg de la seva història així com les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies, sempre i quan s’especifiquin en la llicència. Pel que fa al concepte de legalitat es certifica si el bé té incoat expedients de disciplina urbanística.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, per ella mateixa o a través de representant.

Periode de l'any

Durant tot l'any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física – DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Adreça i referència cadastral ( es pot trobar en el rebut de l’IBI) de la parcel·la o plànol on s’identifiqui clarament la finca.
  3. Aportar  nota simple del Registre de la Propietat o còpia de l’escriptura de propietat.

Tràmit pas a pas

  1.  Presenteu la instància i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
  2.  En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
  3.  L’àmbit corresponent emetrà la certificació.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

1 mes a comptar a partir del pagament de les taxes

Documents