Temps lliure: sospitem del consum?

Descripció

A l’hora de planificar una tarda es prenen decisions sobre amb qui es vol passar l’estona, quina activitat es vol fer, de quant temps es disposa, quants diners es destinen a l’activitat…. Aquest
taller aprofundeix en la gestió de l’oci centrant-se en el consum de serveis com bars, parcs d’atraccions, cinemes, salons recreatius…

Objectius

  • Ser conscient del preu que tenen els serveis d’oci per tal de saber gestionar la tarda en funció del pressupost disponible.
  • Tenir en compte la diversitat de gustos i pressupostos disponibles del grup d’amics per tal de decidir col·lectivament com passar el temps lliure.
  • Conèixer els drets i els deures dels consumidors a l’hora de consumir els serveis d’oci per tal de consumir amb una perspectiva ciutadana.

Calendari i Horari

L’empresa es posarà en contacte amb el centre educatiu per a concretar dia i hora de l’activitat.

Lloc

A la seu de l’Escola Catalana de Consum.