Línies bàsiques d’actuació

Les línies bàsiques d’actuació de la Regidoria de Medi Ambient són les següents:

  • Protecció del medi: avaluació ambiental de plans, programes (planejament, plans sectorials, etc.) i de projectes, la prevenció i control de la contaminació (residus, aigües, soroll, olors, radiacions, sòls, etc.), compliment normativa ambiental, gestió i redacció d’ordenances i reglaments, gestió denúncies ambientals. Qualitat ambiental i indicadors.
  • Educació ambiental: programes educatius a escoles i altres col•lectius (residus, aigua i coneixement del medi natural), elaboració de campanyes d’educació ambiental a la població, informació i assessorament consultes ambientals.
  • Defensa i conservació del patrimoni natural i dels recursos naturals: projectes i treballs de millora de l’entorn natural (restauració rieres, itineraris de natura), de prevenció d’incendis forestals i potenciant la conservació del patrimoni i els recursos naturals i altres espais o elements d’interès natural. El manteniment i millora ambiental de rieres. Els treballs de vigilància i prevenció d’incendis forestals.
  • Gestió i control dels serveis de jardineria municipal.
  • Gestió i control dels serveis de recollida de residus municipals: recollida contenidors, recollida a domicili de mobles i atuells domèstics, recollida a domicili de poda, recollida de paper i cartró a dependències municipals i escoles, recollida de vidre a petits bars, recollida de piles.
  • Gestió i control de la deixalleria municipal i la deixalleria mòbil.
  • Vetllar per un desenvolupament més sostenible del municipi.