Tens dificultats per al pagament de lloguer i/o hipoteca

Subvenció Bo de Lloguer Jove

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya

En data 1.6.2022 s’ha publicat al DOGC núm. 8680 la resolución DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s’obre la convocatoria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Joves, destinat a joves entre 18 i 35 anys, en règim de concurrència no competitiva.

Termini i presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través de l’enllaç: https://habitatge.gencat.cat/bojove

El termini s’inicia el 8/6/2022 a les 9:00h i finalitza el 17/6/2022 a les 17:00h.

 • Les sol·licituds també es poden presentar presencialment al SIAC demanant cita al prèvia 900 111 656, o a l’Oficina Local d’habitatge: 936029200

Altres consideracions importants:

L’import màxim de la renda mensual de lloguer no pot superar els 900€/mes

L’import màxim de la renda mensual de lloguer d’ habitació no pot superar els 450€

Depenent de quan ha començat a treballar el/la jove, es prendran en consideració els següents ingressos, que en cap cas poden superar:

ANY 2020: =< 22.5458,67€

ANY 2021: =< 23.664,15€

ANY 2022: =< 24.301,57€

Totes les notificacions dels actes de tramitació i resolutoris d’aquesta convocatòria es faran mitjançant publicació i exposició de llistes als taulers d’anuncis de les Oficines locals d’habitatge i al web habitatge.gencat.cat

 

Normativa:

Bases reguladores:

 • Objecte: regular la concessió de subvencions del Bo Lloguer Jove per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos.
 • Destinataris: persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4
  • Totes les persones joves han de ser titulars d’un hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Han de disposar de font regular d’ingressos
  • S’han de trobar en situació d’alta a la Tresoreria Gral de la SS (vida laboral) https://portal.seg-social.gob.es
  • Cal estar empadronat en l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud
  • En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de pagar el lloguer per un dels sistemes permesos: Transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut d’administrador finques o bizum.
 • Ingressos computables i límits: Per poder tenir dret a la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència han de ser:
  • iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020
  • iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021
  • iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2022
 • Import de la subvenció: 250 euros mensuals, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. La subvenció s’atorga per un termini de dos anys,és a dir, es tracta d’una ajut total de 6.000 euros repartits en 24 mensualitats.
 • Sol·licituds: es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació relacionada a la base 8.

Al no existir concurrència competitiva les sol·licituds s’han de presentar amb tota la documentació complerta, sinó ho estès, no tindrà consideració la data de presentació fins que es trobi tota la sol·licitud complerta.

Els formularis i terminis de presentació, que es farà principalment telemàticament, estaran a disposició un cop es publiqui la corresponent convocatòria. Documentació obligatòria a presentar juntament amb la sol·licitud (model normalitzat)

  • Contracte de lloguer qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Tots els rebuts de 2022 pagats pels sistemes permesos
  • Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent

MOLT IMPORTANT: El format dels documents anteriorment citats han de ser PDF i un fitxer per document amb tots els fulls complerts.

 • incompatibilitats:són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. També són incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 • Són compatibles per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.
 • Entitats col·laboradores: les borses de lloguer de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, les oficines locals d’habitatge, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats sense ànim de lucre que subscriguin un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

Per a més informació:

Habitatge de la Generalitat de Catalunya (enllaç)

 

 

L’Ajuntament convoca anualment prestacions econòmiques de caràcter social per facilitar la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent, en règim de lloguer i quotes d’hipoteca. Es complementen amb les prestacions i/o subvencions.

Prestacions econòmiques de caràcter social per al pagament de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

ENS CONVOCANT: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

 • Convocatòria en règim de concurrència competitiva per al pagament del lloguer i quotes hipotecàries, destinades a facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge a Sant Vicenç dels Horts: Convocatòria TANCADA
    •       Bases convocatòria 2021 (

   enllaç

    ).
Subvencions per al pagament de lloguer de l’habitatge. 

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a persones majors de 65 anys (col·lectiu LG): Convocatòria OBERTA

En l’enllaç adjunt trobareu tota la informació relativa a: Requisits, procediment, documentació i terminis:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 • Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva (MITMA). Convocatòria TANCADA

En l’enllaç adjunt trobareu tota la informació relativa a: Requisits, procediment, documentació i terminis:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE) per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La finalitat d’aquestes prestacions és possibilitar la permanència a l’habitatge per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent. Són prestacions destinades a ajudar a pagar deutes de quotes d’hipoteca o mensualitats de lloguer motivades per circumstàncies sobrevingudes no previsibles, que cal acreditar amb un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada.

Cal demanar cita prèvia a Serveis socials: 936566211

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

Hi ha 4 modalitats de prestacions d’urgència especial: ES POT SOL·LICITAR TOT L’ANY

   • Deutes d’impagament de rendes de lloguer derivades de la COVID
   • Deutes d’impagament de rendes de lloguer
   • Deutes de Quotes hipotecàries.
   • Pèrdua de l’habitatge habitual

Al següent enllaç trobareu tota la informació relacionada, requisits, procediment i documentació necessària:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

SIDH: Servei d’Intermediació Hipotecària

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) atén situacions de sobreendeutament hipotecari a través de la intermediació amb les entitats financeres. És un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual amb dificultats sobrevingudes per afrontar l’hipoteca o el lloguer.

Els serveis socials municipals d’atenció a les persones deriven els usuaris al SIDH. Des del servei d’atenció al ciutadà del SIDH (SAC), es fa una primera valoració del cas i es recull la documentació necessària. Un cop obert l’expedient, s’agenda visita amb l’advocat mediador. A la visita amb el mediador, s’estudia la situació de la família i es valoren els actuacions necessàries per resoldre-ho.

L’expedient es pot tancar amb un assessorament, o realitzar una intermediació a través d’Ofideute per negociar una solució acordada amb l’entitat financera.

Les consultes i entrevistes es realitzaran de forma presencial o telemàtica i cal contactar mitjançant:

SIDH Consell Comarcal del Baix Llobregat

Oficina Comarcal d’Habitatge del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249. 08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel.: 936 852 400 (exts. 510) – sacbaixllobregat@diba.cat

Horari d’atenció: Dilluns i divendres de 9 a 14 hores.

Cobertura territorial: Cervelló, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana