Matriculacions a les escoles

Educació

Presentació de la regidoria d’Educació

Els plans educatius d’entorn són un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives educatives de l’entorn. L’objectiu fonamental és conèixer-les, valorar-les i potenciar-les donant-los suport institucional i els mitjans necessaris perquè es puguin desenvolupar al màxim. Aquest pla neix amb la voluntat de completar i reforçar l’acció educativa dels centres docents establint continuïtats entre allò que es fa als centres educatius i les diferents dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa.

A la nostra ciutat, des del curs 2007-2008 s’hi desenvolupa el PEE “Sant Vicenç dels Horts per l’educació en xarxa” amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’èxit escolar, la millora de la cohesió social i el foment de l’ús social del català. Es porten a terme un conjunt de més de 70 programes i accions en què participen escoles, instituts, entitats, serveis educatius, Ajuntament i administració educativa. Tots plegats portem a terme un treball en xarxa per a la millora de l’educació a Sant Vicenç dels Horts tot compartint visions, anàlisis i propostes i optimitzant recursos.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL (Infants de 0 a 3 anys):

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (Alumnes de 3 a 12 anys):

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (Alumnes de 12 a 18 anys):

FORMACIÓ PER A ADULTS (A partir de 18 anys):

EDUCACIÓ ESPECIAL:

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA