Taula d’Esports

Què fa?

La Taula de l’Esport és un espai de participació sectorial de caràcter consultiu, de coordinació i de participació en l’ àrea de l’esport.
L’objectiu és estimular i canalitzar la participació ciutadana, de les entitats i els clubs en la gestió dels afers relatius a l’àmbit esportiu per mitjà d’un espai d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.

Com s’organitza?

La coordinació i dinamització de la Taula de l’Esport depèn de la Regidoria d’Esports. En forma part un tècnic municipal, que exerceix de secretari. La Taula de l’Esport està formada per un representant de cadascun dels clubs o entitats esportives i un representant dels partits representats al Ple municipal. També hi poden ser empreses i persones relacionades amb l’esport, a proposta de la Regidoria o de les entitats o clubs.

Es reuneix trimestralment, tot i que poden haver-hi reunions extraordinàries, a proposta de la Regidoria d’Esports o d’una quarta part dels membres de la Taula.

La convocatòria i l’ordre del dia és responsabilitat de la Regidoria d’Esports.

Les decisions es prenen per consens i, si no n’hi ha, se sotmeten a votació i s’adopten els acords per majoria simple. En cas d’empat, el regidor o la regidora té vot de qualitat.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: