Taula de Cultura

Què fa?

La Taula de la Cultura és un espai de participació sectorial de caràcter consultiu, de coordinació i de participació a l’àrea de la cultura. Té com a finalitat estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les entitats i associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit cultural per mitjà d’un espai d’influència ciutadana i d’interrelació d’ informació.

Com s’organitza?

La coordinació i dinamització de la Taula de la Cultura depèn de la Regidoria de Cultura. La Taula de la Cultura està formada pel regidor o regidora, pels tècnics o tècniques del Departament i per un representant de cada una de les entitats culturals i un representant dels partits representats al Ple municipal. També en formen part empreses i persones relacionades amb la cultura, a proposta de la Regidoria o de les entitats i associacions.

Es reuneix quatre cops l’any, com a mínim, i de forma extraordinària es poden fer reunions a petició de:

  • la Regidoria de Cultura
  • d’una quarta part de les entitats i associacions

La convocatoria, l’ordre del dia i el resum de les reunions són responsabilitat de la Regidoria de Cultura. Cada resum s’aprova a la sessió següent de la Taula.