Taula de barris

Què fa?

La Taula de barris és un espai de caràcter consultiu, de coordinació i de participació de les associacions i/o col·lectius de veïns/es i entitats que treballin a favor del nostre poble.

L’objecte és estimular i canalitzar la participació ciutadana, de les entitats i associacions, en la gestió dels afers relatius a l’àmbit social i territorial, oferint un espai d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.

Es tracten temes generals de ciutat i, en cas de necessitat, de temes específics de cada barri.

Com s’organitza?

La Taula està formada per les diferents associacions veïnals del municipi, per la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Vicenç dels Horts i per personal tècnic i responsable polític de la Regidoria de Participació i Convivència. De forma extraordinària, s’hi pot convidar personal tècnic o responsables polítics relacionats amb algun tema específic que s’hi vulgui tractar.

Es reuneix entre 8 o 9 cops a l’any. Les dates es pacten a principis d’any de forma consensuada amb les entitats que formen la Taula.

Puntualment, es poden fer sessions extraordinàries per tractar algun tema específic i/o urgent a petició de la Taula o de la Regidoria de Participació Ciutadana i Convivència.

La regidoria de Participació Ciutadana i Convivència es responsabilitza de la convocatòria, de l’ordre del dia i del resum de cada reunió.  Cada resum s’aprova a la sessió següent de la Taula.

Si es considera convenient prendre una decisió, es fa per consens i, si no n’hi ha, se sotmet a votació i s’adopten els acords per majoria simple.

Per a més informació consultar el Reglament de la Taula de Barris

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: