Consell Escolar Municipal

Què fa?

És l’òrgan de participació sectorial amb funcions d’assessorament, consulta, proposta i informació relacionada amb la programació i gestió educativa en qualsevol aspecte d’ensenyaments no universitaris dins l’àmbit municipal. El CEM es defineix també com un eix canalitzador cap a l’Administració educativa que correspongui.

Com s’organitza?

El Consell Escolar Municipal s’ha de reunir, com a mínim, un cop cada trimestre i es pot convocar en sessió extraordinària quan el president o una tercera part dels membres ho consideri necessari.

L’ordre del dia l’elabora la Regidoria d’Educació amb temes proposats per la Regidoria i amb els que aporten els diferents sectors representats al Consell.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: