Comissió de participació

Què fa?

La Comissió de Participació Ciutadana es l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Les funcions de la Comissió són:

 • Coordinar els diferents instruments de participació ciutadana que depenguin de l’Ajuntament.
 • Garantir la transparència i la neutralitat dels instruments de participació.
 • Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana.
 • Mobilitzar les persones participants dels diferents processos participatius.
 • Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració un NIP, una consulta ciutadana o altres mecanismes de participació ciutadana.
 • Difondre els resultats dels processos participatius.

Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i mecanismes de participació com a instruments, mai sobre el contingut.

Com s’organitza?

La Comissió de Participació Ciutadana està formada per:

 1. Una persona representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions municipals i que hagi obtingut mes d’un 3%els vots.
 2. L’Alcalde/essa.
 3. El/la regidor/a de Participació Ciutadana i Convivència
 4. Una persona representant per cada Taula i/o Consell.
 5. Tres persones representants de la ciutadania.
 6. El personal tècnic que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.

La Comissió de participació es renova a cada nou mandat.

Una mateixa persona no pot ocupar més d’una placa a la Comissió de Participació Ciutadana ni tampoc pot delegar temporalment, les places són nominals.

Per a més informació sobre el funcionament de la Comissió de Participació es pot consultar el Reglament de Participació Ciutadana

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: