Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals

Voleu conèixer tots els vostres drets vinculats a dades personals, així com els models de sol·licitud vinculats al tractament de les vostres dades?
En aquest ítem podeu trobar els drets concrets que té la persona afectada (o titular) en el tractament de seves dades personals i quina és la informació que cal facilitar-li pel seu exercici, així com models d’exercici de drets, tot seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Segons l’article 12.1, article 13 i article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, s’estableix l’obligació del responsable de Tractament d’informar a l’interessat sobre:

 • Responsable de les dades
 • Delegat/da de Protecció de dades
 • Finalitat del tractament
 • Termini de conservació
 • Legitimació
 • Destinataris
 • Procedència
 • Mesures de seguretat

I d’acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercir els següents drets sobre les seves dades:

 1. Dret d’accés
 2. Dret de rectificació
 3. Dret de supressió
 4. Dret d’oposició
 5. Dret a la limitació del tractament
 6. Dret a la portabilitat de les dades

Exercici del dret d’accés

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es pretenen realitzar.

Exercici del dret de rectificació

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l’interessat haurà d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Exercici del dret de supressió

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l’article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d’indicar les dades a què es refereix i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas.

Exercici del dret d’oposició

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s’hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos.

Exercici del dret a la limitació de tractament

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions.

Exercici del dret a la portabilitat de les dades

Aquest tràmit us permet sol·licitar que les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, siguin transmeses directament a un altre responsable, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a vosaltres, si es compleixen els requisits següents:

 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.