Competències i funcions

D’acord amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local, conté les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Ambdues normes han donat contingut precís al dret a l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l’àmbit de les nostres competències. Com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la seva sentència 214/89, de 21 de desembre, fixen una sèrie de directrius que el legislador sectorial forçosament ha de tenir en compte en l’assignació de competències, i reconeixen als Municipis, entre altres entitats locals de caràcter territorial, la potestat d’autoorganització, com a potestat reglamentaria específica. El seu exponent màxim el constitueix la possibilitat d’aprovar un reglament Orgànic Municipal (R.O.M.). Dintre del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de Catalunya, i en virtut del principi de competència, les determinacions del R.O.M. prevaleixen respecte de les normes reglamentàries estatals o autonòmiques que s’haguessin promulgat o poguessin promulgar-se en el futur en aquesta matèria.

Així, en quan a organització interna, es dóna primacia a l’interès local respecte de l’ autonòmic o estatal. També s’han tingut en compte els preceptes que en matèria de règim local es contenen en la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, la Llei Orgànica 9/1983 de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer sobre protecció ciutadana i la Llei Orgànica 2/1979, amb la redacció donada en les modificacions que tots ells han tingut durant la seva vigència.

Mitjançant aquest instrument normatiu, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aborda la regulació de la peculiar organització municipal. Estableix aspectes tan decisius com els Principis inspiradors de l’activitat municipal; les normes sobre constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu; l’organització municipal de caràcter necessari i de caràcter complementari; el règim de funcionament, el règim jurídic dels seus òrgans i l’Estatut dels membres de la Corporació.