La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l’òrgan complementari al Ple municipal. Està presidida per l’alcalde Miguel Comino, i s’integra pel portaveu del Govern i els/les portaveus de cada grup municipal:

  • PSC Sant Vicenç dels Horts
  • Junts x Sant Vicenç
  • C’s – Partido de la Ciudadanía
  • Sant Vicenç En Comú – Podem

La Junta de Portaveus té les atribucions següents:

  • El coneixement previ dels assumptes que tinguin una transcendència especial per la Corporació i de tots aquells assumptes i dictàmens que les Comissions Informatives elevin al Ple de la Corporació i a la Junta de Govern Local.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.
  • La coordinació de les intervencions i posicionaments dels diferents Grups Municipals en les sessions plenàries.

La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari el dia abans de la celebració del Ple, a les 19 h,  sense necessitat de convocatòria formal.

Amb caràcter extraordinari, la Junta de Portaveus es reunirà a proposta de l’alcalde o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment del president, també podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, altres membres corporatius i personal al servei de la Corporació.