Cap de Serveis Socials (Comissió de serveis)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Funcions bàsiques:

 1. Coordinar les actuacions dels professionals dels equips bàsics d’atenció social primària i del servei d’atenció domiciliària.
 2. Planificar, organitzar, gestionar i avaluar els serveis bàsics d’atenció social primària (elaboració i seguiment de programes i projectes, elaboració de memòries, elaboració de protocols, reglaments, ordenances i convenis, i control del procés d’execució dels serveis i prestacions).
 3. Promoure, elaborar i fer el seguiment dels projectes d’intervenció comunitària.
 4. Elaborar la proposta de pressupost corresponent a serveis socials, i controlar i fer el seguiment del pressupost assignat, així com de les prestacions econòmiques gestionades per treballadors i educadors socials.
 5. Vetllar pel manteniment d’unes infrastructures adequades a les necessitats del servei i dels seus usuaris.
 6. Promoure, elaborar, gestionar i fer el seguiment dels projectes d’intervenció comunitària, i organitzar o animar la comunitat per tal d’aconseguir una millora del seu nivell social i de possibilitar la resolució de part dels problemes per ella mateixa.
 7. Informar la regidoria i garantir una bona comunicació interna amb els professionals dels equips, informant dels aspectes a millorar, de la normativa vigent, de les relacions amb altres institucions o serveis, entre d’altres, fomentant el treball en equip de manera interdisciplinar, així com proposant mesures per establir uns objectius homogenis per a tot el servei.
 8. Atendre els ciutadans en l’exercici de les funcions directives pròpies.
 9. Gestionar qüestions relacionades amb personal i fomentar i facilitar els mitjans per a la formació continuada.
 10. Fomentar i cercar els mitjans per tal d’incorporar les noves tecnologies aplicables a Serveis Socials, fent el seguiment del programa informàtic GISSAP de la Diputació de Barcelona.
 11. Participar en el disseny i fer el seguiment dels sistemes de recollida d’informació i de dades dels serveis socials a efectes d’estadística i planificació.
 12. Representar l’àmbit dels Serveis Socials municipals davant d’altres institucions o particulars, establir canals de coordinació amb entitats públiques i privades, i fer el seguiment i coordinació de les entitats que reben ajuts municipals.
 13. Elaborar informes i dictàmens adreçats al Ple Municipal i a la Junta de Govern Local, així com elaborar informes i comunicar resolucions a institucions i usuaris.
 14. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs