Cap d’Àrea de Serveis a les Persones, Acció Social i Drets Civils (Comissió de serveis)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Funcions bàsiques:

 1. Dissenyar, impulsar, dirigir i avaluar les estratègies i procediments de gestió de l’Àrea coordinant aquestes actuacions amb la resta de serveis i responsabilitzant-se de l’elaboració de la memòria d’activitats anual.
 2. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l’Àrea per tal d’assegurar els seus objectius amb un nivell òptim de qualitat en la prestació dels serveis, assumint la direcció directa d’aquells àmbits sense comandament intermedi de referència.
 3. Dirigir i supervisar el cicle pressupostari de l’àmbit de la seva competència realitzant la previsió, assignació, control de la despesa, execució, determinació de possibles desviacions, proposta d’ampliacions i modificacions de crèdit.
 4. Coordinar els comandaments de l’Àrea realitzant el seguiment de les actuacions que es van desenvolupant i el control de l’assoliment dels objectius establerts mitjançant l’impuls d’eines de control de gestió.
 5. Mantenir els contactes necessaris amb tercers amb la finalitat de millorar la gestió de l’Àrea, els serveis prestats així com d’assolir els objectius fixats.
 6. Proporcionar informació sobre temes propis de l’Àrea i proposar línies d’actuació al/ a la seu/va responsable.
 7. Assessorar a la Corporació sobre temes propis de l’àrea, amb el suport dels/les comandaments intermedis i els/les tècnics especialistes.
 8. Col·laborar amb els diferents serveis/departaments en la gestió dels diferents programes, convenis o accions subvencionades per altres Administracions.
 9. Fer complir les polítiques, normes, procediments i accions preventives als treballadors/res sota el seu comandament i comunicar les disfuncions detectades així com proposar les possibles millores al servei corresponent en matèria de seguretat i salut.
 10. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament els EPIs, els procediments i les recomanacions establertes a la seva avaluació de riscos i posar en coneixement del servei que correspongui qualsevol disfunció o anomalia detectada.
 11. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs