Bases per a la selecció de 6 persones operaries de neteja viària i manteniment dels Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2022

El termini de presentació de les sol·licituds serà dins de l’improrrogable de 15 dies hàbils des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i s’han d’adreçar al/a la president/a de la Corporació.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (Adjuntant la documentació requerida en la clàusula 6 d’aquestes bases)

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà).

Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

Per telèfon: 900.111.656

Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)

Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania:

93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de presentar en el model normalitzat, que facilita l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i, aniran acompanyades de la documentació següent:

Convocatòria a la qual es presenten.

Emplenar i presentar el model normalitzat per l’Ajuntament com a declaració responsable de la persona aspirant en relació a la certesa de les dades recollides en aquesta, com també respecte al fet que compleix, en el moment de presentar la sol·licitud, amb les condicions exigides per a l’ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria, comprometent-se a provar les dades que consten en la sol·licitud quan li siguin requerides, com també la resta de documents establerts com a requisits per participar en la convocatòria fixats en les bases.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant.

Informe de vida laboral actualitzat.

Lloc de treball:

operaris de neteja viària i manteniment

Identificador: RH102022000002
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 04/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 14/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs