Bases de l’oferta per cobrir un lloc de treball per excepcional necessitat de tècnic/a mitjà/ana de sistemes d’informació

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Funcions del lloc de treball

1. Analitzar, administrar i mantenir els principals components dels sistemes d’informació consistent en la xarxa de dades, el sistema de virtualització VMware (servidors i emmagatzematge), elefonia IP i comunicacions corporatives. El seu maquinari, el seu programari i llicenciament associat.

2. Supervisar i controlar les empreses externes que proporcionen serveis d’infraestructura de servidors i maquinària de comunicacions, de seguretat i de telefonia. Vetllar pel compliment de l’acord de nivell de servei (ANS) que proporcionen. Revisar indicadors i vetllar pel seu bon funcionament.

3. Desenvolupar i implantar els projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques pròpies o de tercers en especial, recolzar la implantació i evolució dels projectes relacionats amb l’Administració Electrónica i realitzar la interlocució tècnica amb altres administracions i serveis (AOC, EACAT, Via Oberta, etc.).

4. Gestionar, implementar i posada en marxa de nous projectes informàtics, tant amb l’equip de l’Ajuntament, com realitzant la supervisió i seguiment dels projectes realitzats per les empreses externes, d’acord amb les indicacions del superior jeràrquic.

5. Administrar les polítiques de seguretat de la informació (autoritzacions d’usuari/a, còpies de seguretat, tallafocs, antivírics, Internet, etc.). Vetllar pel compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

6. Vetllar per la integritat de les dades i recuperació del servei en cas de desastre.

7. Atendre requeriments, analitzar problemàtiques i proposar solucions a les necessitats de l’Ajuntament relatives a sistemes, comunicacions, seguretat i telefonia. Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles reunions i comissions per a les que sigui assignat.

8. Treballar coordinadament amb la resta del departament de sistemes sempre que sigui necessari i intercanviar informació amb altres departaments de la corporació municipal.

9. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs