Auxiliar administratiu/iva (5 Ofertes de treball per màxima urgència)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:
  1. Preparar i recopilar documentació i introduir dades en la base de dades de la Corporació.
  2. Realitzar tasques de suport administratiu pel funcionament diari de l’àmbit.
  3. Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
  4. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs