Subvencions a famílies amb escassa capacitat econòmica subjecte passius de l’IBI, la taxa de residus o IIVTNU, any 2022

L’actual conjuntura econòmica i social, amb l’impacte de la COVID-19 encara present en el mercat de treball, la contínua desacceleració econòmica i el fort increment de la inflació, requereix que des de l’administració es dotin importants recursos per tal d’ajudar a aquells col·lectius més vulnerables.

Els principals tributs municipals que de manera directa afecten a les butxaques dels vicentins i de les vicentines són l’impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de residus urbans (taxa d’escombraries) i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU/plusvàlues).

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts considera necessari iniciar un procediment de convocatòria i concessió de subvenció destinada al pagament de l’IBI, la taxa de residus i l’IIVTNU, a famílies amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2022. En la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2022, es va aprovar les bases reguladores específiques i la convocatòria per l’any 2022.